بيشتر
یکشنبه 25 مهر 1400  
1392/9/24 یکشنبه

 
              
1- اهم مقررات آموزشی
 
نامنویسی
·دانشجو موظف است در مهلتهایی که توسط دانشگاه اعلام میشود، برای نامنویسی و انتخاب واحد به مرکز آموزشی مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نامنویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
سال تحصیلی
·هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
تعداد واحدها در هر نیمسال تحصیلی
·هر دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید.
·در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 14 واحد معاف است.
·اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد، میتواند با نظر مرکز آموزش در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب نماید.
·در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل، حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، میتواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب نماید.
·تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است ولی چنانچه حداکثر تعداد واحدهای باقی‌مانده دانشجو 8 واحد درسی باشد، می‌تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
·دروس قابل ارائه در نیمسال تابستانی عبارتند از: دروس عمومی، پروژه، کارآموزی، دروسی که دانشجو موفق به کسب نمره قبولی نشده و پیشنیاز سایر دروس بوده و همچنین دروسی که دانشجو با اخذ آن فارغالتحصیل میگردد.
 حذف و اضافه
·دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز ننماید.
حضور در جلسات درس و امتحانات

اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات و یا در جلسه امتحانات پایان نیم‌سال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی مرکز، آن درس حذف می‌شود.

  حداقل نمره قبولی
·حداقل نمره قبولی در هر درس10 است. دانشجویی که در هریک از دروس مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور میشود.
 
 مشروطی
·میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر اینصورت، نامنویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
·دانشجویی که به صورت مشروط نامنویسی مینماید، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
·حداکثر نیم‌سال‌های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیم‌سال است. در مواردی که میانگین کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می‌تواند تا زمانی که در نیم‌سال‌های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد، در غیر این صورت از تحصیل محروم می‌شود.
·دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم‌سال‌های بعدی دروس فوق را با حداکثر نمره 14 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می‌شود و در میانگین نیم‌سال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.
 
مرخصی تحصیلی
·دانشجو میتواند در هریک از دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
·مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب میشود.
·دانشجویی که از مرخصی تحصیلی استفاده مینماید، میبایست شهریه ثابت آن نیمسال را به مرکز آموزش پرداخت نماید.
·دانشجویان متقاضی میبایست درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت نمایند.
 
 
انصراف از تحصیل
·ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز آموزش محل تحصیل و یا عدم ثبت‌نام دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی بدون کسب اجازه از مرکز آموزش محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب میشود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.
·در صورتیکه تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداختی (شهریه ثابت و شهریه متغیر) قابل بازگشت نمیباشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر قابل بازپرداخت میباشد.(شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است).
·دانشجوی متقاضی مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیم‌سال بعدی، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف وی از تحصیل صادر می‌شود. در ضمن دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت نمایند.
 
 انتقال
الف- انتقال به استان تهران و از سایر شهرستانهای استان تهران به شهر تهران 
انتقال دانشجو به هریک از مراکز آموزشی استان تهران و هم­چنین انتقال بین مراکز شهر تهران ممنوع است، مگر آنکه یکی از موارد زیر پس از قبولی برای دانشجو اتفاق افتاده باشد:
·شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
·معلولیت مؤثر دانشجو، به نحویکه به تشخیص پزشک معتمد دانشگاه جامع علمی-کاربردی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
·ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأیید مراجع ذی‌ربط.
ب- سایر انتقالها
·انتقال دانشجو از مراکز آموزش استان تهران به سایر شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر، به شرط موافقت مراکز آموزشی مبدأ و مقصد، بلامانع است.
       ● انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.
         ● دانشجوی انتقالی میبایست یک شهریه ثابت به مرکز مبدا و کل شهریه (ثابت و متغیر) را به مرکز مقصد واریز نماید.
      ● دانشجویان متقاضی میبایست درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت نمایند.
 
دانشجوی مهمان
      ● دانشجو میتواند با موافقت مراکز آموزشی مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، برای گذراندن یک یا چند درس محل تحصیل خود را تغییر دهد.
       ● مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال ممنوع میباشد.
       ● دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر دو نیمسال تحصیلی میتوانند از مهمانی استفاده نمایند.
       ● دانشجوی مهمان میبایست شهریه ثابت آن نیمسال را به مرکز آموزش مبدا و شهریه متغیر را به مرکز مقصد پرداخت نماید.
       ● دانشجویان متقاضی میبایست درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت نمایند.
       ● مهمانی بین مراکز شهر تهران ممنوع است.
 
تغییر رشته
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی میتواند با داشتن حداقل شرایط زیر و موافقت شورای آموزشی مرکز و واحد استانی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر تقاضای تغییر رشته دهد:
·دانشجویان با سهمیه آزاد در مقطع کاردانی ناپیوسته میتوانند در یک گروه آموزشی تقاضای تغییر رشته دهند.
·دانشجویان با سهمیه شاغل در مقطع کاردانی ناپیوسته و دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته میتوانند در یک زیرگروه تقاضای تغییر رشته دهند.
·دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی، تنها یک‌بار می‌‌تواند تغییر رشته دهد.
·درصورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نامنویسی کند و پس از نامنویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.
·دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادلسازی میشود و فقط دروسی از وی پذیرفته میشود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.
·دانشجوی متقاضی تغییر رشته باید شرایط اولیه ثبت‌نام در کد رشته مورد تقاضا را داشته باشد.
·تقاضای تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیمگیری میباشد.
·دانشجویان متقاضی میبایست درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت نمایند.
 
انتقال توام با تغییر رشته
·دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته میبایست شرایط توامان تغییررشته و انتقال را به طور همزمان داشته باشند.
·تقاضای انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیمگیری میباشد.
·دانشجوی انتقالی می‌بایست یک شهریه ثابت به مرکز مبدا و کل شهریه (ثابت و متغیر) را به مرکز مقصد واریز نماید.
·دانشجویان متقاضی میبایست درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت نمایند.
 
حذف پزشکی
·چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشته باشد میبایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی را برای تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزشی علمی-کاربردی ارائه نماید. لازم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکانپذیر نمیباشد.
 
معادلسازی دروس
·دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغالتحصیل سابق دانشگاههای دولتی، آموزشکده‌های فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلسازی میگردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی را ثبتنام نموده و بگذرانند.
·تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغالتحصیل سابق دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادلسازی میگردد.
·نمره دروس معادلسازی میبایست حداقل 12 باشد.
 
معرفی به استاد
·چنانچه دانشجو تمامی دروس دروه را با موفقیت گذرانده باشد و تنها دو درس باقیمانده نظری برای فراغت از تحصیل داشته باشد، میتواند آن دروس را با نظر شورای آموزشی مرکز و تایید مدرس مربوط، به صورت معرفی به استاد بگذراند.
·دانشجو میبایست صرفا شهریه متغیر درس معرفی به استاد را پرداخت نماید.
 
حداکثر مدت مجاز تحصیل
·حداکثر مدت مجاز تحصیل در دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  5/2 سال است.
 
 
2- سوالات متداول
1- شرایط مهمان دائم چگونه است؟
 بعد از گذراندن دو نیم‌سال میهمانی، کارنامه‌های دانشجو برای طرح و اخذ تصمیم به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارسال می‌گردد.
2- در چه صورت دانشجو مشروطی از ادامه تحصیل محروم می‌گردد؟
الف: در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشجویان دو ترم مشروطی با میانگین کل کمتر از 10 اخراج قطعی می‌گردند.
ب: پرونده دانشجوی کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته با دو ترم مشروطی و میانگین کل بالای 10، در صورت ارایه مدارک و مستندات که به تشخیص شورای آموزشی مرکز دارای شرایط خاص باشد، برای طرح به کمیسیون موارد خاص واحد استانی ارسال می‌گردد.
3- در صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان، نمره درس چگونه محاسبه می‌گردد؟
در صورتی‌ که به تشخیص شورای آموزشی مراکز غیبت دانشجو موجه باشد، آن درس حذف می‌شود و تقاضای امتحان مجدد فقط مختص دانشجویانی می‌باشد که در ایام امتحانات در حج عمره و یا تمتع باشند.
4- دانشجو تا چند نیم‌سال می‌تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید؟
در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فقط یک نیم‌سال می‌توان از مرخصی تحصیلی استفاده نمود.
5- آیا به طور همزمان می‌توان در دو مرکز مهمان شد؟
بله با موافقت مراکز آموزشی و به صورت تکدرس.
6- چگونه می‌توان به سرفصل‌ها دسترسی پیدا نمود؟
از طریق سایت دانشگاه، در بخش معاونت‌ها، قسمت برنامه‌ریزی آموزشی مهارتی.
7- معادل‌سازی واحدها چگونه است؟
معادل‌سازی واحدها بر عهده شورای آموزشی مراکز مجری است.
8-اگر دانشجویی تغییر رشته دهد ولی درآن رشته ثبت‌نام ننماید، می‌تواند در رشته اولیه ادامه تحصیل دهد؟
بله و نیازی به نامه دانشگاه نیست ضمنا حق تغییر رشته تا پایان دوره از دانشجو سلب خواهد شد.
9- آیا قبل از اتمام کلیه دروس مقطع پایین‌تر می‌توان در مقطع بالاتر ثبت‌نام نمود؟
خیر، پذیرفته‌شدگان می‌بایست قبل از ثبت‌نام کلیه دروس خود را به اتمام رسانده باشند و تاریخ اخذ مدرک ایشان قبل از ثبت‌نام در مقطع بالاتر باشد.
10- آیا مرخصی یا رزرو ترم اول در دانشگاه جامع امکان‌پذیر می‌باشد؟
خیر، دانشجو موظف به ثبت‌نام و حضور در کلاس‌ها در اولین نیم‌سال تحصیلی می‌باشد.
11- در صورتی که دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مرتبط قبول شود، آیا نیاز به گذراندن دروس جبرانی دارد؟
دروس جبرانی به تشخیص مدیرگروه آموزشی مرکز و از بین دروس مندرج در سرفصل ارایه می‌شود.
12- در صورتی که دروسی در سرفصل مقطع کاردانی با مقطع کارشناسی ناپیوسته مشترک باشد، امکان معادل‌سازی دروس وجود دارد؟
در این خصوص مرکز مربوط می‌بایست جهت تعیین تکلیف با واحد برنامه‌ریزی آموزشی مهارتی  دانشگاه مکاتبه نماید.
13- شرایط معرفی به استاد چگونه است؟
در صورتی که دانشجو تنها دو درس باقی‌مانده صرفا نظری داشته باشد.
      
3- آدرس سایت‌های ضروری دانشگاه جامع علمی-کاربردی
 
سایت دانشگاه جامع علمی-کاربردی    
www.uast.ac.ir
سایت اداره کل سنجش و آزمون
www.uast.ac.ir/Sanjesh_azmoon
سایت اداره کل خدمات آموزشی
www.uast.as.ir/kamozeshi
سامانه  جامع آموزشی دانشگاه(سجاد)
/www.edu.uast.ac.ir
کانون دانش آموختگان  http://info.uast.ac.ir/fareghotahsil
سایت اداره کل دانشجویی
سایت دفتر برنامه‌ریزی آموزشی مهارتی
www.uast.ac.ir/curriculmn
پرتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
www.swf.ir
سایت اداره تربیتبدنی
www.uast.ac.ir/sports
سایت شورای انضباطی تجدیدنظر دانشگاه
www.uast.ac.ir/Enz
 
 
<>
شيدسچپج
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930